Chcę skorzystać

Kto może skorzystać?

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 realizowany będzie poprzez 15 działań, 35 poddziałań i 42 typy operacji. Zgodnie z zapisami zawartymi w 15 działaniach, Beneficjentami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mogą być:

 • jednostki naukowe i uczelnie;

 • publiczne podmioty doradcze (Centrum Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze,);

 • szkoły rolnicze lub szkoły leśne, centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego prowadzone przez JST;

 • organy administracji rządowej;

 • podmioty prowadzące działalność szkoleniową;

 • podmioty utworzone przez co najmniej dwóch producentów, wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze w ramach systemów jakości, zwany "zespołem promocyjnym";

 • rolnicy prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa rolników;

 • podmioty, który ma zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;

 • rolnicy lub domownicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;

 • starostowie;

 • spółki wodne lub ich związki;

 • osoby, która nie ukończyły 40 roku życia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem lub prowadzą gospodarstwo rolne jako kierujący nie dłużej niż 12 miesięcy w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 • osoby fizyczne;

 • osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;

 • gminy; spółki, w których udziały ma wyłącznie jst; związek międzygminny;

 • powiaty;

 • instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;

 • grupy, organizacje producentów rolnych, które powstaną po 1 stycznia 2014 roku, działające jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo;

 • grupy operacyjne na rzecz innowacji;

 • stowarzyszenie, fundacja lub związki stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;

 • Lokalne Grupy Działania, których Lokalne Strategie Rozwoju zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.