Baza Partnerów KSOW

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

Forma prawna:
Samorząd gospodarczy i zawodowy (m.in.: izby, cechy)

NIP:
7251512675

REGON:
471558119

Adres siedziby:
łódzkie
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź

Numer telefonu: 42 632-70-21
Strona WWW: www.izbarolnicza.lodz.pl
Adres e-mail: info@izbarolnicza.lodz.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w hodowli zwierząt
  • Innowacje w produkcji sadowniczej/ warzywniczej
  • Innowacje w rolnictwie ekologicznym

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Małe gospodarstwa rolne
  • Rolnictwo precyzyjne
  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

Opis dotychczasowej działalności:

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego jako jednostka samorządu rolniczego zrzeszająca rolników - płatników podatku rolnego działająca na podstawie ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995r. Aktywność samorządu rolniczego jest wielowymiarowa , m.in. określa ją art. 5 Ustawy o izbach rolniczych i zadania statutowe, które IRWŁ realizuje poprzez:

- udzielanie rolnikom porad we wszystkich kwestiach związanych z rolnictwem; bezpłatne udzielanie porad prawnych; działanie na rzecz minimalizacji skutków strat ponoszonych przez rolników, wywoływanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi i szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną i leśną poprzez pracę w komisjach szacujących szkody; prowadzenie działalności szkoleniowej związanej z rolnictwem; organizację konferencji; pomoc członkom Izby w uczestnictwie w targach, giełdach, wystawach. Sukcesem IRWŁ jest m.in. realizacja projektów promujących rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze w tym projekt " Rolnictwo energią regionu łódzkiego" oraz pikników finansowanych z Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych,których celem jest promocja polskich produktów rolnych wśród konsumentów szczególnie w dużych miastach i organizacja wyjazdów studyjno - szkoleniowych dla rolników województwa łódzkiego, konferencji- szkoleń finansowanych ze środków KSOW. IRWŁ uczestniczy w incjatywach loklanych społeczności, olimpidach, konkursach które mają na celu poprawę warunków i bezpiczeństwa oraz życia na wsi.

Data rejestracji: 08.12.2016