Baza Partnerów KSOW

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
8160002006

REGON:
000999854

Adres siedziby:
podkarpackie
Giedlarowa 285
37-300 Leżajsk

Numer telefonu: 172425117
Strona WWW: www.gok.lezajsk.pl
Adres e-mail: gokgied@poczta.onet.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk jest instytucją kultury działającą na terenie gminy wiejskiej Leżajsk. Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Swoje zadania realizuje organizując różnorodne formy indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze oraz imprezy kulturalne i rozrywkowe. Działania GOK-u nakierowane są na dbałość o kulturę ludową oraz rozwój amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów artystycznych: tanecznych, wokalnych, muzycznych, teatralnych, folklorystycznych, śpiewaczych oraz kół zainteresowań: plastycznych, rękodzieła artystycznego i ludowego.

W swych działaniach koncentrujemy się na:

- odtwarzaniu i utrwalaniu tradycyjnych obrzędów i zwyczajów ludowych wsi leżajskiej, należących do unikatowego dziedzictwa kultury lasowiackiej – regionu Podkarpacia,

- aktywizacji lokalnych środowisk gminy do rozwijania aktywności w zakresie twórczości i odtwarzania najbardziej wartościowych zjawisk kultury lokalnej,

- zachowaniu tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego,

- ukazywaniu różnorodności oraz promowaniu lokalnych obrzędów, zwyczajów, gwary ludowej.

W ramach tych działań GOK od kilkunastu lat cyklicznie realizuje imprezy folklorystyczne takie jak „Włościańskie Jadło” czy Jarmark Kulturalny „Na Michała” będące filarami kultywowania tradycji, obrzędów i starodawnych zwyczajów, opracowuje i przygotowuje widowiska, zwyczaje i obrzędy, następnie archiwizuje je, zachowując dla następnych pokoleń.

Ponadto GOK skupił swe działania na rozwijaniu istniejących oraz powołaniu do działania nowych amatorskich zespołów artystycznych dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych (teatralnych, tanecznych, plastycznych, muzycznych, śpiewaczych) mających za zadanie: aktywizację lokalnych środowisk gminnych zwłaszcza dzieci i młodzieży do pracy w nich, podnoszenie umiejętności ich uczestników, rozwijanie twórczości artystycznej oraz kultywowanie lokalnej kultury ludowej, tradycji i zwyczajów.

Data rejestracji: 08.12.2016