Baza Partnerów KSOW

Związek Młodzieży Wiejskiej

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5251916874

REGON:
000866930

Adres siedziby:
mazowieckie
Chmielna 6 lok. 6
00-020 Warszawa

Numer telefonu: 22 826 11 68
Strona WWW: www.zmw.pl
Adres e-mail: zkzmw@zmw.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy
  • Doradztwo rolnicze

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń

Opis dotychczasowej działalności:

Do najważniejszych celów Związku należy wspieranie młodzieży w podnoszeniu wiedzy i kompetencji w pozaszkolnych formach edukacji. Przygotowujemy młodych liderów do pełnienia ważnych ról społecznych, promujemy współpracę i dążenie do realizacji marzeń. Uczymy odpowiedzialności za siebie i grupę. Wspieramy rozwój kompetencji kluczowych młodego człowieka w obszarze edukacji społecznej i obywatelskiej, nowoczesnego rolnictwa, przedsiębiorczości oraz nowych technologii. Dbamy o dziedzictwo kulturowe i naturalne polskiej wsi. Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu i defaworyzacji na wsi. Wspieramy rozwój ekonomiczny wsi i różne kierunki działalności gospodarczej.

Związek Młodzieży Wiejskiej skupia liderów w wieku 15-35 lat. Organizujemy szkolenia, seminaria, staże zawodowe, wyjazdy studyjne w kraju i za granicą. Jesteśmy członkiem Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA). Ponadto na szczeblu międzynarodowym ZMW współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi zrzeszonymi m.in. w Rural Youth Europe czy European Civic Forum. Jesteśmy m.in. członkiem i założycielem sieci organizacji pod nazwą Freedom Legality and Right’s in Europe oraz Polskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

 

Organizujemy Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych - ponad 30 edycji, która jest największą tego typu olimpiadą w kraju. Przeprowadziliśmy 16 Kongresów Innowacyjny Młody Rolnik na terenie całego kraju. Od lat realizujemy Europejski Dzień Młodego Rolnika, konkurs Innowacyjny Młody Rolnik oraz Akademickie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zrealizowaliśmy szkolenia dla rolników z zarządzania gospodarstwem rolnym i podstaw księgowości. Przeciwdziałamy wypadkom w rolnictwie poprzez prewencyjne szkolenia z zasad BHP w rolnictwie.

Data rejestracji: 06.12.2016