Baza Partnerów KSOW

Śląska Organizacja Turystyczna

Forma prawna:
Inne niż wyżej wymienione

NIP:
9542494931

REGON:
278334010

Adres siedziby:
śląskie
ul. Mickiwicza 29
40-085 Katowice

Numer telefonu: 32 207 207 1
Strona WWW: www.silesia-sot.pl
Adres e-mail: agnieszka.sikorska@silesia-sot.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Budowanie marki terytorialnej

Opis dotychczasowej działalności:

Śląska Organizacja Turystyczna to stowarzyszenie działające w oparciu o Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz Ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999.

Śląska Organizacja Turystyczna została powołana dla kreowania atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego w kraju i zagranicą, sprzyjającego zwiększeniu liczby turystów odwiedzających region oraz zwiększeniu dochodów z turystyki, w szczególności poprzez realizację następujących celów:

- inicjowanie i koordynowanie działań marketingu turystycznego Województwa Śląskiego

- stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem informacji turystycznej

- inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej na obszarze województwa śląskiego

- współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, organami administracji publicznej oraz podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki

- integracja środowisk turystycznych Województwa Śląskiego poprzez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej, a w szczególności turystycznym samorządem gospodarczym, stowarzyszeniami działającymi w sektorze turystyki i innymi organizacjami i przedsiębiorcami

- inicjowanie i wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju turystyki

- podejmowanie i realizowanie działań w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska.

Do realizacji owych celów mają się przysłużyć następujące działania:

-prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej

prowadzenie banku informacji i regionalnego systemu informacji turystycznej w oparciu o centra i punkty „IT”

gromadzenie i przetwarzanie danych o Województwie Śląskim

prowadzenie prac badawczo-rozwojowyc

Data rejestracji: 08.12.2016