Baza Partnerów KSOW

Spółdzielnia Socjalna "Borowiacki Wigor"

Forma prawna:
Spółdzielnia

NIP:
5611600269

REGON:
362492184

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
ul. Słoneczna 4
89-520 Gostycyn

Numer telefonu: 531-759-349
Strona WWW: ----
Adres e-mail: ssbw@gostycyn.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Celem Spółdzielni jest reintegracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa

Celem Spółdzielni jest również realizacja celów społecznie doniosłych,

w szczególności:

1) tworzenie więzi międzyludzkich

2) reintegracja społeczna

3) wzmacnianie poczucia przynależności u członków spółdzielni do społeczności

lokalnej

4) odbudowywanie i podtrzymywanie u jej członków umiejętności uczestniczenia

w życiu społecznym i zawodowym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy,

zamieszkania lub pobytu.

 

Celem Spółdzielni jest także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich rodzin oraz środowiska lokalnego, a także działalności społecznie użytecznej w sferze działań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami).

Data rejestracji: 08.12.2016