Baza Partnerów KSOW

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
6651004568

REGON:
310132641

Adres siedziby:
wielkopolskie
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin

Numer telefonu: 632437580
Strona WWW: wss.konin.pl
Adres e-mail: biuro@wss.konin.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Gospodarowanie gruntami rolnymi
  • Gospodarka leśna/ zalesianie
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

WSS poprzez rejestrację w 1991 roku, zapoczątkowało ruch stowarzyszeń sołtysów w Polsce. Zrzesza ponad 1600 członków z 40 gmin dawnego województwa konińskiego. Posiada bazę wszystkich sołtysów w Polsce. Za cel stawia dbałość o interesy sołtysów, podtrzymywanie ich bogatej tradycji, działania na rzecz pobudzania rozwoju społecznego i cywilizacyjnego postępu. W 1994 roku WSS zainicjowało utworzenie federacji Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Realizuje projekty szkoleniowe dla wiejskich społeczności i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Wspiera rozwój obszarów wiejskich poprzez ugruntowanie demokracji, samorządności i aktywności obywateli. Między innymi, od 2004 roku, prowadzi na terenie całego kraju działania informacyjno-szkoleniowe poświęcone działaniom „odnowy wsi”, funduszu sołeckiego i innych źródeł finansowania przedsięwzięć na terenach wiejskich służących poprawie jakości i życia mieszkańców wsi. Upowszechnia informację i wiedzę wśród przedstawicieli wiejskich społeczności poprzez wydawanie miesięcznika „Gazeta Sołecka” oraz rocznika „Poradnik radnego i sołtysa”. Wspiera inicjatywy społeczne i pozarządowe, m.in. poprzez promowanie i bezpośrednie zaangażowanie w działania społeczne i charytatywne (założyciel Banku Żywności w Koninie). Współorganizuje latem każdego roku wraz z Wydawnictwem „Przegląd Koniński” oraz Burmistrzem Sompolna Wakacyjny Piknik Sołtysów Wielkopolskich. Jeden z projektów „PULS Rozwoju”, zrealizowany w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015, miał na celu wzmocnienie kompetencji wiejskich środowisk w zakresie zarządzania lokalnym rozwojem kierowanym przez społeczność. W ramach projektu przygotowany został poradnik wspierający opracowanie planu rozwoju wsi, a także przygotowanie lokalnej strategii rozwoju, jej wdrażanie i zarządzanie lokalną aktywnością oraz lokalną grupą działania.

Data rejestracji: 07.12.2016