Baza Partnerów KSOW

Towarzystwo Samorządowe

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
6652283754

REGON:
310167770

Adres siedziby:
wielkopolskie
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin

Numer telefonu: 632437580
Strona WWW: ts.konin.pl
Adres e-mail: biuro@ts.konin.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Ochrona gleb przed erozją
  • Ochrona wód
  • Zachowanie różnorodności biologicznej

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

TS to organizacja pożytku publicznego zrzeszająca działaczy samorządu terytorialnego. Podejmuje inicjatywy związane z promowaniem idei demokracji lokalnej, budowania społeczeństwa obywatelskiego, pobudzania aktywności społecznej. Działania zmierzają do realizacji postawionych w statucie celów i zbudowania wojewódzkiego lobby samorządowego, które umożliwi większy wpływ wspólnot lokalnych na to, co wokół nich się dzieje. Najważniejsze działania z ostatnich 3 lat:

Fundusz Stypendialny. Dla młodzieży uzdolnionej i aktywnej społecznie, pochodzącej z gospodarstw domowych o niskich dochodach. W ciągu szesnastu lat działalności przyznaliśmy 2214 stypendiów.

Organizacja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, który służy pogłębianiu wiedzy z zakresu samorządu terytorialnego. Kształtuje młodych obywateli aby rozumieli znaczenie dobra publicznego i uczy odpowiedzialności za właściwe jego zagospodarowanie. Podczas 23 edycji odnotowaliśmy udział ok 50 tys. gimnazjalistów z Wielkopolski.

Udział w akcjach Konińskiego Banku Żywności i współpraca w ramach pomocy unijnej.

Organizacja cyklu historycznych konkursów badawczych związanych z historią Polski w odniesieniu do działań lokalnych.

Projekt „Moje miejsce”. Wzmacnianie zaangażowania młodego pokolenia w kształtowanie przestrzeni i aktywności w środowisku, w którym dorasta. Prowadzi do uwzględnienia punktu widzenia młodzieży w lokalnym procesie decyzyjnym.

„Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. Upowszechnianie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwój demokracji w Koninie.

Działalność zespołu ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska w subregionie konińskim. Konsultacje planów przeciwdziałania skutkom suszy i Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, realizacja planu małej retencji, konferencje i wyjazdy studyjne organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, działalność edukacyjna.

Data rejestracji: 07.12.2016