Baza Partnerów KSOW

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
5342277210

REGON:
015900539

Adres siedziby:
małopolskie
ul. Meiselsa 1
31-063 Kraków

Numer telefonu: 124240510
Strona WWW: www.cdr.gov.pl/krakow
Adres e-mail: krakow@cdr.gov.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Małe gospodarstwa rolne
  • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zgodnie z ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr 251 z 2004 r., poz. 2507 z późn. zm.) prowadzi działalność obejmującą zadania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników

i innych mieszkańców obszarów wiejskich, w tym między innymi:

1) prowadzi szkolenia dla pracowników ośrodków doradztwa:

2) prowadzi doskonalenie nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

3) upowszechnia wyniki badań naukowych w praktyce rolniczej.

4) organizuje szkolenia, pokazy, seminaria i konferencje oraz inne przedsięwzięcia

w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego;

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje działania

w zakresie rozwoju obszarów wiejskich zmierzające do dywersyfikacji dochodów rolniczych, podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

CDR Oddział w Krakowie specjalizuje się w tematyce dotyczącej aktywizacji społeczności obszarów wiejskich, w tym przedsiębiorczości pozarolniczej, rozwoju spółdzielczości na obszarach wiejskich, wspierania rozwoju lokalnego podejściem LEADER, ekonomii społecznej, turystyki wiejskiej i agroturystyki, wiejskiego gospodarstwa domowego, produktów regionalnych i tradycyjnych, społecznych funkcji gospodarstwa rolnego.

 

CDR O/Kraków zrealizował w latach 2009-2016 kilkadziesiąt projektów ogólnopolskich

i międzynarodowych z zakresu wspierania doradztwa rolniczego, upowszechniania wiedzy

z zakresu wdrażania PROW, wspierania programu LEADER, aktywizacji społeczności obszarów wiejskich, sprzedaży bezpośredniej i marketingu, rozwoju szeroko pojętej przedsiębiorczości w tym spółdzielczości na obszarach wiejskich oraz turystyki i agroturystyki.

Centrum Doradztwa Rolniczego współpracuje ściśle z instytucjami administracji rządowej

i samorządowej, organizacjami rolników, placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego oraz innymi organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa.

Data rejestracji: 07.12.2016