Baza Partnerów KSOW

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
5342277210

REGON:
015900539

Adres siedziby:
mazowieckie
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwionowie
05-840 Brwinów

Numer telefonu: 22-729-66-34 wew 171 lub 122
Strona WWW: www.cdr.gov.pl
Adres e-mail: l.laskowski@cdr.gov.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Małe gospodarstwa rolne
  • Rolnictwo precyzyjne
  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie działa na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Zakres działań CDR w Brwinowie obejmuje

- przygotowywanie i wprowadzanie jednolitych sposobów działania ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie realizowanych przez nie zadań;

- przygotowywanie i przekazywanie ośrodkom doradztwa materiałów informacyjnych i szkoleniowych;

- opracowywanie analiz i prognoz w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego;

- prowadzenie szkoleń dla pracowników ośrodków doradztwa;

- prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

- tworzenie i prowadzenie centralnego systemu informacji i baz danych na potrzeby doradztwa rolniczego;

- organizowanie szkoleń, pokazów, seminariów i konferencji oraz innych przedsięwzięć w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego;

- koordynowanie zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywanych przez ośrodki doradztwa;

- upowszechnianie wyników badań naukowych w praktyce rolniczej,

- przeprowadzanie, na zasadach określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rozwój Obszarów Wiejskich, kontroli w zakresie spełniania przez podmioty warunków niezbędnych do udzielenia akredytacji oraz przestrzegania warunków dotyczących świadczenia usług doradczych objętych udzieloną akredytacją.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jest również koordynatorem Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie

Data rejestracji: 06.12.2016