Baza Partnerów KSOW

Podkarpacka Izba Rolnicza

Forma prawna:
Samorząd gospodarczy i zawodowy (m.in.: izby, cechy)

NIP:
8132184490

REGON:
690431665

Adres siedziby:
podkarpackie
Trzebownisko 615 A
36-001 Trzebownisko

Numer telefonu: 17 87-14-078
Strona WWW: www.pir.xo.pl
Adres e-mail: mtomaszewska@pir.xo.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Małe gospodarstwa rolne
  • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
  • Młody rolnik

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Gospodarowanie gruntami rolnymi
  • Gospodarka leśna/ zalesianie
  • Zarządzanie gospodarką zwierzęcą

Opis dotychczasowej działalności:

Podkarpacka Izba Rolnicza jest samorządem rolniczy województwa podkarpackiego. Głównym celem i podstawowym zadaniem podkarpackiego samorządu rolniczego jej działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nich członków. Do głównych zadań PIR należy m.in.: sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego, występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów, prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych, prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców, doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów, podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej, podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie, prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawanie tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie, współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk, kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych, inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych, itp.

Data rejestracji: 06.12.2016