|

Szkolenie dla Przedstawicieli LGD

Plakat informuje o realizacji operacji pn., Organizacja szkolenia połączonego z wyjazdem studyjnym dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania mającego na celu wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie animacji społecznej oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami w rozwoju obszarów wiejskich” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na Lata 2022-2023. Na dole plakatu znajdują się logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z głównym zdaniem/stopką o treści ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Na górze plakatu znajdują się loga Partnera KSOW oraz Partnerów projektu oraz zapis „Szkolenie dla Przedstawicieli LGD”. W środkowej części plakatu znajduje się treść zapisana w zdaniach informujących iż: Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” i Fundacja „Przyroda – Tradycja – Ludzie” zapraszają na „Szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania w terminie 29 – 31. 08.2022 r. w miejscu Ruda Różaniecka wraz z zapisem, że przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Organizacja szkolenia połączonego z wyjazdem studyjnym dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania mającego na celu wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie animacji społecznej oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami w rozwoju obszarów wiejskich”. W prawej części plakatu znajduje się również grafika przedstawiająca kobietę i tablicę z wykresami.

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” wraz z partnerami: Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego – Kraina wokół Lublina i Fundacją „Przyroda – Tradycja – Ludzie” realizuje operację pn. ,,Organizacja szkolenia połączonego z wyjazdem studyjnym dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania mającego na celu wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie animacji społecznej oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami w rozwoju obszarów wiejskich” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na Lata 2022-2023.

Celem operacji jest: podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli Lokalnych Grup Działania województwa lubelskiego w zakresie animacji lokalnej oraz poznanie dobrych praktyk w rozwoju obszarów wiejskich, które są niezbędne do podejmowania nowych wyzwań dotyczących przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju oraz pracy ze społecznością lokalną.

Grupa docelowa: Grupą docelową projektu jest 36 osób (1 grupa szkoleniowa) – przedstawiciele Lokalnych Grup Działania działających na terenie województwa lubelskiego. Są to członkowie Lokalnych Grup Działania, członkowie zarządów i rad oraz pracownicy biur związani z wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju.

Grupa docelowa została wybrana adekwatnie do celu i zakresu operacji.

Dzięki realizacji formy operacji ukierunkowanej na zdobycie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia i wyjazdu studyjnego w zakresie w animacji społecznej oraz poznania dobrych praktyk w rozwoju obszarów wiejskich, możliwe będzie lepsze działanie oraz nawiązywanie współpracy przyczyniającej się do rozwoju obszarów wiejskich. Szkolenie połączone z wizytą jest najlepsza formą przekazywania wiedzy i nabywania umiejętności oraz poznawania dobrych praktyk i przykładów. Ze względu na to iż LGD - y tworzą oddolne, partnerskie podejście do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na opracowaniu przez społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów, łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne itp.;
to podniesienie wiedzy i umiejętności  przedstawicieli LGD pozwoli na budowanie kapitału społecznego wsi poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Nabycie wiedzy przez uczestników szkolenia połączonego z wizytą studyjną pozwoli na lepszą, efektywniejszą i skuteczniejsza pracę ze społecznością lokalną. Dodatkowo uczestnicy przekażą swoją wiedzę mieszkańcom swoich obszarów, co spowoduje że wzrośnie aktywność społeczna w kierunku rozwoju obszarów wiejskich.