|

,,Smart Villages, czyli jak poprawić jakość życia na wsi” - operacja realizowana przez LGD Owocowy Szlak w ramach konkursu dla Partnerów KSOW

Plakat informuje o realizacji szkolenia oraz wyjazdy studyjnego pt. „Smart Villages, czyli jak poprawić jakość życia na wsi” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na dole plakatu znajdują się logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z głównym zdaniem/stopką o treści ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Na górze plakatu znajduje się zaproszenie do udziału w projekcie pt: „Smart Villages, czyli jak poprawić jakość życia na wsi”. W środkowej części plakatu znajdują się terminy i miejsca wyjazdu studyjnego oraz szkolenia, a w lewym górnym rogu logo Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”.

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” realizuje operację pn. ,,Smart Villages, czyli jak poprawić jakość życia na wsi” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na Lata 2022-2023.

Celem operacji jest: wzrost wiedzy i przygotowanie lokalnych leaderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników urzędów oraz mieszkańców odnośnie koncepcji inteligentnych wsi oraz dobrych praktyk z zakresu inteligentnych wsi

Grupa docelowa: Grupą docelową wydarzenia będą lokalni leaderzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy urzędów oraz mieszkańcy zainteresowani rozwojem swojej wsi.

Przewiduje się, że w wydarzeniu łącznie weźmie udział 75 osób.

Grupa docelowa została wybrana adekwatnie do celu i zakresu operacji.

Dzięki realizacji operacji możliwy będzie wzrost wiedzy lokalnych przedstawicieli wsi odnośnie koncepcji inteligentnych wsi oraz dobrych praktyk w zakresie Smart Villages.