|

NABÓR NA OPERACJĘ TYPU „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA”

Na niebieskim tle napis: nowe limity środków na realizację działań PROW 2014-2020, na tej samej wysokości w prawym górnym rogu napis Lubelskie oraz herb województwa lubelskiego. Poniżej w białej ramce napis gospodarka wodno -ściekowa oraz kwota 32 065 243 euro. Na dole napis poziom 100procent wsparcia EIO

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w terminie: od dnia 25.08.2022 r. do dnia 14.10.2022 r.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy zostały zamieszczone na stronie www.lubelskie.pl oraz www.prow.lubelskie.pl.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami składane w formie pisemnej:

  1. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego – należy złożyć w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, pokój 519 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00-15:00, lub
  2. poprzez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, należy przesłać na adres:

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin.

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
Przewidywana na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy tj. na dzień 30.06.2022 r. wysokość środków w ramach limitu środków dostępnych dla województwa lubelskiego wynosi 150 398 815,76 zł (środki z Europejskiego Instrumentu Odbudowy) – na podstawie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1755 z późń.zm.).

Zgodnie z § 6 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 526 ze zm.) pomoc jest przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.