|

Dodatkowe środki PROW 2014-2020 dla województwa lubelskiego

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego stoi przy mównicy. Obok niego na telebimie wyświetlona jest prezentacja o dodatkowych środkach dla Lubelszczyzny

W dniu 12.09.2023 r. odbyła się konferencja inaugurująca nowe działanie Zarządzanie zasobami wodnymi w ramach PROW 2014-2020, w której uczestniczyli Członek Zarządu Zdzisław Szwed oraz Dyrektor DRiROW Ewa Szałachwiej oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Celem działania jest wsparcie inwestycji związanej z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, zwiększenie retencji na obszarach wiejskich oraz poprawa gospodarki wodnej.

Uczestnicy uzyskali informację o zasadach ubiegania się o dofinansowanie inwestycji oraz o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy od 9 października 2023 r. do 10 listopada 2023 r.

Ponadto przedstawiciele Samorządu Województwa ogłosili pozyskanie dodatkowych środków finansowych w kwocie ponad 120 mln zł. na realizację obecnie obowiązującego okresu programowania PROW 2014-2020.

Dodatkowe środki unijne zostaną skierowane odpowiednio na

1. Działanie Zarządzanie zasobami wodnymi kwota 66 mln zł.

2. Działanie Gospodarka wodno-ściekowa kwota 38 mln zł.

3. Działanie Scalenia gruntów kwota 18 mln zł.