Baza Partnerów KSOW

Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Łaziska

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7171834572

REGON:
382187123

Adres siedziby:
lubelskie
Kolonia Łaziska 44
24-335 Łaziska

Numer telefonu: 667450888
Adres e-mail: agaturska8@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w łańcuchach żywności
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w produkcji sadowniczej/ warzywniczej
 • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
 • Innowacje w ochronie środowiska

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne
 • Usługi rolnicze

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Przetwórstwo produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Optymalizacja zużycia wody
 • Gospodarka leśna/ zalesianie
 • Odnawialne źródła energii
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Działalności KGW ma bardzo szeroki zakres. Wynika on z potrzeb kobiet z naszej społeczności ich rodzin oraz potrzeb wsi i rolnictwa. Jest stale dostosowywany do zmieniających się warunków zewnętrznych i wzbogacany o nowe formy działania. Koncentruje się on na kilku obszarach działania które dotyczą

zwiększania uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze kultywowanie folkloru i sztuki ludowej.

działania na rzecz ochrony zdrowia rodzin wiejskich poprzez rozwój świadomości zdrowotnej podnoszenie stanu sanitarnego obejść gospodarskich i całej wsi kultury zdrowotnej mieszkańców wsi oraz pomocy ludziom starszym i niepełnosprawnym

rozwijania różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet aktywnych form walki z bezrobociem poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu wielofunkcyjnego rozwoju wsi

rozwijanie i dostosowywanie gospodarstwa domowego i działów produkcji rolniczej prowadzonych głównie przez kobiety

pomocy rodzicom w wychowaniu kształceniu i zapewnieniu jak największego udziału dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności społecznej zagospodarowanie i urozmaicenie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Rozwijanie różnych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich głównie wśród kobiet jest jednym z wiodących zadań działalności propagowanej w KGW. Celem tej działalności jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz wzrost dochodów rodzin rolniczych.

Obecnie KGW inicjują różnorodną działalność gospodarczą i handlową jak przetwórstwo rolno-spożywcze mała gastronomia turystyka organizowanie pracy nakładczej promowanie i sprzedaż wyrobów rękodzieła artystycznego. Działalność ta służy pozyskiwaniu środków na finansowanie podejmowanych inicjatyw socjalnych a także działalność kulturalno-oświatową oraz inne formy radzenia sobie w warunkach gospodarki rynkowej. W zmienionej sytuacji gospodarczej powstało zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie marketingu ekonomiki organizacji małego biznesu wytwarzania zdrowej żywności organizacji bazy turystycznej na wsi organizacji sprzedaży płodów rolnych. Jedną z najbardziej popularnych i najstarszych form działalności KGW jest prowadzenie wypożyczalni sprzętu gospodarstwa domowego i punktów pomocy gospodarczej.

Zakres działalności organizacji KGW jest systematycznie wzbogacany o nowe inicjatywy i dostosowywany do zmieniających się warunków. Działalność ta we wsiach i gminach prowadzona jest w ramach współpracy z młodzieżą ochotniczymi strażami pożarnymi organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo.

Data rejestracji: 16.02.2022