Baza Partnerów KSOW

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.

Forma prawna:
Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)

NIP:
7780164903

Adres siedziby:
wielkopolskie
ul. Metalowa 5
60-118 Poznań

Numer telefonu: 61 886 29 10
Strona WWW: www.pwr.agro.pl
Adres e-mail: sekretariat@pwr.agro.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje w hodowli zwierząt
 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w łańcuchach żywności
 • Innowacje w uprawie
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w produkcji sadowniczej/ warzywniczej
 • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne
 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
 • Rolnictwo precyzyjne
 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie
 • Młody rolnik
 • Usługi rolnicze

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Produkty ze znakami jakości
 • Promowanie dobrostanu zwierząt
 • Przetwórstwo produktów rolnych
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Gospodarowanie gruntami rolnymi
 • Optymalizacja zużycia wody
 • Gospodarka leśna/ zalesianie
 • Odnawialne źródła energii
 • Zarządzanie gospodarką zwierzęcą

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Od 1994 roku Polskie Wydawnictwo Rolnicze wspiera polskich rolników i mieszkańców wsi. Publikujemy profesjonalne i atrakcyjne treści dzięki czemu jesteśmy niekwestionowanym liderem w rankingu prasy branżowej.

Mieszkańcy wsi czerpią z wiedzę i inspirację z naszych czasopismach i portali takich jak „Tygodnik Poradnik Rolniczy” miesięczniki „top agrar Polska” „Sad Nowoczesny” WiOM Warzywa i Owoce Miękkie” czy periodykom „Profi Profesjonalna Technika Rolnicza” i „Elita Dobry Hodowca” oraz wiele innych.

PWR pomaga mieszkańcom wsi i rolnikom także poprzez organizacje licznych webinariów i seminariów poświęconych m.in. odnawialnym źródłom energii na obszarach wiejskich lepszego wykorzystania gleby zaletom bioróżnorodności i ekologicznego rolnictwa. Polskie Wydawnictwo Rolnicze zachęca rolników i mieszkańców wsi do podejmowania innowacyjnych działań i te najciekawsze nagradza.

Data rejestracji: 19.01.2022