Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

lubelskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Sekretariat Regionalny KSOW

Czym jest Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich?

     Główną strukturę Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w Polsce stanowią Sekretariat centralny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i 16 Sekretariatów Regionalnych przy Urzędach Marszałkowskich, które mają na celu zapewnić właściwe funkcjonowanie KSOW. 

    Misją Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest stworzenie podmiotom zaangażowanym w rozwój obszarów wiejskich przyjaznej platformy współpracy i wymiany doświadczeń. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich powinna przyczynić się do ożywienia współpracy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem instrumentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i programów operacyjnych w ramach polityki spójności.

    Działania KSOW powinny być oparte na zasadzie dwukierunkowego przepływu informacji oraz zmierzać do przyjmowania rozwiązań korzystnych dla obydwu stron.
KSOW będzie stwarzała możliwość prezentacji różnych form zrzeszania się i współpracy, co powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania takimi formami aktywności.
Podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich mają małe doświadczenie w korzystaniu z możliwości, jakie stwarza Wspólna Polityka Rolna i polityka spójności. Istotne jest, aby KSOW była elastyczną i sprawną platformą wymiany doświadczeń dla jak najliczniejszej grupy podmiotów, tak aby wiedza o efektywnych narzędziach rozwoju obszarów wiejskich mogła być udziałem możliwie wielu odbiorców. W Polsce nie ma dobrze rozwiniętej tradycji współpracy i wymiany wiedzy, dlatego bardzo istotnym będzie animowanie i wspieranie wymiany doświadczeń oraz zachęcanie do czerpania wiedzy z doświadczeń innych podmiotów.

    W KSOW zaangażowani będą przedstawiciele trzech sektorów (publiczny, prywatny, pozarządowy). Wkład wszystkich środowisk będzie równie cenny, chociaż będzie miał odmienny charakter, wynikający ze specyficznych funkcji pełnionych przez podmioty z różnych sektorów. Szczególnie duże znaczenie będzie miała aktywizacja podmiotów trzeciego sektora, których zaangażowanie w rozwój obszarów wiejskich jest niewystarczające.
Polskie rolnictwo cechuje niski poziom zastosowania rozwiązań innowacyjnych. KSOW będzie pełniła rolę promotora rozwiązań innowacyjnych oraz promotora współpracy mającej na celu wypracowywanie takich rozwiązań. Szczególnie ważne będzie pośredniczenie w poszukiwaniu partnerów do realizacji projektów innowacyjnych, a następnie rozpowszechnianie ich rezultatów.

Podstawą realizacji celu KSOW, czyli „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę, rozpowszechnianie oraz wymianę informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym” będą działania zaplanowane do realizacji w ramach dwuletnich Planów działania KSOW przygotowanych przez Sekretariat Centralny we współpracy z 16 Sekretariatami Regionalnymi.

Kto może być uczestnikiem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich?      

Zgodnie z Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 sieć ma charakter otwarty i mogą do niej przystąpić podmioty działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich skupia struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów EFRROW. Są to przede wszystkim struktury administracyjne, m.in. samorządy województw, gmin i powiatów, organizacje branżowe, izby rolnicze, instytuty resortowe, organizacje pozarządowe, jednostki badawczo-rozwojowe, ośrodki doradztwa rolniczego, służby ochrony przyrody, lokalne grupy działania oraz sieci i porozumienia wymienionych jednostek. Uczestnikami KSOW mogą być podmioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażą chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie.

Dokumenty archiwalne

Zaktualizowany Plan Działania  SR KSOW Województwa Lubelskiego na lata 2008-2009 z zatwierdzonymi zmianami.

Plan Działania SR KSOW Województwa Lubelskiego na lata 2008-2009.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009