Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

      W dniu 21 lutego 2017 r. odbyło się IV posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

      W posiedzeniu uczestniczyło 18 osób, w tym 15 członków Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW oraz 3 przedstawicieli Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego. Otwarcia IV posiedzenia dokonał Pan Grzegorz Kapusta – Przewodniczący Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW, który pełni funkcję Wicemarszałka Województwa Lubelskiego. Zastępca Przewodniczącego WGR ds. KSOW, Pan Mateusz Winiarski, który pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich omówił Plan operacyjny dla Województwa Lubelskiego na lata 2016-2017 projekty partnerów część II 2017 r. Kolejnym punktem było opiniowanie poszczególnych projektów zgłoszonych do Planu operacyjnego 2016-2017 część II 2017 r.(projekty własne). Wojewódzka Grupa Robocza podjęła uchwałę NR I/17 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW Województwa Lubelskiego z dnia 21.02.2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu operacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego na lata 2016- 2017 części II 2017 r.

 

 

 

Protokół z VI Posiedzenia WGR do spraw KSOW Województwa Lubelskiego

(część 1)

(część 2)

Uchwała nr 1/17 WGR do spraw KSOW Województwa Lubelskiego (pobierz)


   W dniu 08 grudnia 2016 r.  odbyło się III Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego.
          W posiedzeniu uczestniczyło 18 osób, w tym 14 członków Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW Województwa Lubelskiego, m.in. Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przedstawiciele Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego. III Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW Województwa Lubelskiego rozpoczął Pan Radosław Orgasiński – Kierownik Oddziału Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego. Następnie Pan Grzegorz Kapusta – Przewodniczący Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW Województwa Lubelskiego, który pełni funkcję Wicemarszałka Województwa Lubelskiego przedstawił porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym. W dalszej kolejności przyjęto uchwałę opiniującą II informację półroczną z realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017, stan na 31 sierpnia 2016 r.  Następnie Kierownik Oddziału Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego przedstawił działania przewidziane do realizacji w ramach Planu operacyjnego 2016-2017 (Część II 2017 r. projekty własne samorządu).  Poinformował, że w 2017 roku w planach jest udział w targach i wystawach. Planowane jest także zorganizowanie „Kongresu Sołtysów”. Omówił przedsięwzięcia, które odbyły się w bieżącym 2016 r., m.in. udział w targach VEGE-FRUIT EXPO w Lublinie.  Następnie dodał, że w 2017 r. mają się odbyć dwa nabory dla Partnerów KSOW dotyczące propozycji  operacji do realizacji w Planie operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 - ETAP II - 2017 rok.  Na spotkaniu przedstawione zostały również kwestie związane z naborami dla Partnerów KSOW.

Protokół z III Posiedzenia WGR do spraw KSOW Województwa Lubelskiego (pobierz)

Uchwała nr 7/16 WGR do spraw KSOW Województwa Lubelskiego (pobierz)

 


        W dniu 29 lutego 2016 r. Wojewódzka Grupa Robocza ds. KSOW Województwa Lubelskiego w trybie obiegowym pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z realizacji Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego na lata 2014-2015.

 

Sprawozdanie z realizacji Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego na lata 2014-2015 (pobierz)

Uchwała Nr 2 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW Województwa Lubelskiego (pobierz)

 


      II Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW 

        W dniu 08 stycznia 2016 r. odbyło się II Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

         Otwarcia II Posiedzenia dokonał Pan Artur Walasek – Przewodniczący Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW, który następnie przedstawił porządek obrad. Przewodniczący Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW podziękował wszystkim, którzy realizowali projekty w ramach działalności KSOW w ubiegłym roku, po czym Zastępca Przewodniczącego WGR ds. KSOW przedstawił zagadnienia dotyczące złożonych projektów pod względem oceny formalnej i merytoryczno-finansowej. Poinformował również, że wpłynęły 63 projekty na kwotę ok. 5 mln zł, natomiast Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Lubelskiego ma do rozdysponowania kwotę w wys. ok. 1 mln zł.

      Następnie omówione zostały elementy, które były brane pod uwagę podczas oceny formalnej, merytoryczno-finansowej oraz oceny w zakresie zgodności z działaniami, celami
 i priorytetami PROW. Kolejnym punktem było omówienie przez Zastępcę Przewodniczącego WGR ds. KSOW Planu operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2016-2017 projekty własne Część I 2016 r.

         W dalszej kolejności Zastępca Przewodniczącego WGR ds. KSOW omówił kolejne zestawienie, a mianowicie Plan komunikacyjny 2016 r. dla Województwa Lubelskiego przeznaczony na realizację zadań związanych z informowaniem beneficjentów o działaniach PROW 2014-2020. Kolejnym punktem było opiniowanie poszczególnych projektów zgłoszonych do planu operacyjnego 2016-2017. Grupa nie zgłosiła żadnych uwag, wobec czego nastąpiło przejście do następnej części obrad, a mianowicie podjęcie uchwały
 w sprawie zaopiniowania projektu Planu operacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW dla Województwa Lubelskiego na lata 2016-2017. W pierwszej kolejności nastąpiło zaopiniowanie projektu Planu operacyjnego SR KSOW dla Województwa Lubelskiego na lata 2016-2017 projekty zgłoszone przez partnerów: lista rankingowa część I – 2016. Grupa nie zgłosiła żadnych uwag i jednogłośnie pozytywnie poprzez głosowanie jawne zaopiniowała powyższy plan. Następnie nastąpiło zaopiniowanie projektu Planu operacyjnego SR KSOW dla Województwa Lubelskiego na lata 2016-2017 projekty własne Cześć I – 2016 r. Nie było uwag wobec czego grupa jednogłośnie pozytywnie poprzez głosowanie jawne zaopiniowała powyższy plan. W dalszej kolejności również jednogłośnie w wyniku głosowania jawnego pozytywnie zaopiniowano projekt Planu operacyjny SR KSOW dla Województwa Lubelskiego na lata 2016-2017 Plan komunikacyjny 2016 r. Członkowie WGR ds. KSOW jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem w/w uchwały.  Następnym punktem była dyskusja na temat Manifestu Obszarów Wiejskich Europy. Członkowie WGR ds. KSOW nie zabrali głosu w powyżej sprawie.

Protokół z II Posiedzenia WGR ds. KSOW (pobierz)

Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu Planu operacyjnego SR KSOW dla Województwa Lubelskiego na lata 2016-2017 (pobierz)

 

 

 

 


             I Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW

W dniu 21 września 2015 roku odbyło się I Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Uczestnikami byli członkowie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW oraz przedstawiciele instytucji będących partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, którzy zgłosili propozycje do planu operacyjnego.

        Spotkanie otworzył Pan Artur Walasek - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, który przywitał wszystkich zebranych oraz przedstawił porządek obrad. Po uroczystym wręczeniu nominacji na członka WGR ds. KSOW nastąpiła druga część posiedzenia, podczas której partnerzy KSOW zaprezentowali swoje propozycje do planu operacyjnego. Pan Andrzej Kloc - Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wymienił pozostałe projekty, tzw. własne, realizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Lubelskiego. Kolejnym punktem było opiniowanie poszczególnych projektów zgłoszonych do planu operacyjnego. Grupa nie zgłosiła żadnych uwag, wobec czego nastąpiło przejście do następnej części obrad, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Planu operacyjnego SR KSOW Województwa Lubelskiego na lata 2014-2015. Członkowie WGR ds. KSOW jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem niniejszej uchwały. Następnym punktem było opiniowanie Planu działania KSOW na lata 2014-2020. Pan Andrzej Kloc zapoznał uczestników spotkania z powyższą tematyką, po czym nastąpiło podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Planu działania KSOW na lata 2014-2020. Za jej podjęciem opowiedzieli się wszyscy członkowie WGR ds. KSOW. Na zakończenie Pan Radosław Orgasiński - Kierownik Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego przedstawił swoje sugestie odnośnie złożonych projektów.

Protokół z I Posiedzenia Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW (pobierz)

Uchwała nr 1  (pobierz)

Uchwała nr 2  (pobierz)

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009